Spletno stran prenavljamo. Vsa vsebina še ni na voljo na novi spletni strani vendar jo aktivno dodajamo. Hvala za razumevanje.

Za ogled kliknite na spodnji gumb.

Ogled nove strani...
slhrendeit

Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za podporni zid?

  • 30/01/2023

Po zakonu o graditvi objektov so objekti v uredbi glede na zahtevnost gradnje razvrščeni v naslednje štiri skupine: zahtevni objekti, manj zahtevni objekti, nezahtevni objekti in enostavni objekti.

V uredbi je poleg razvrščenosti opisano tudi vzdrževanje posameznih skupin objektov. Podporni zid se v nekaterih primerih uvršča med nezahtevne objekte, spet drugič med enostavne objekte. Kaj točno so nezahtevni in enostavni objekti, kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje za podporni zid in kaj mora vsebovati gradbeno dovoljenje, si preberite v nadaljevanju članka.

1. NEZAHTEVNI OBJEKTI
Nezahtevni objekti so konstrukcijsko manj zahtevni objekti, med katere prištevamo garažo, drvarnico, pokrito skladišče, zimski vrt in podobne objekte velikosti do 50 m2; ograje višine med 2 in 3 m; podporni zid z ograjo z višinsko razliko med zemljiščema do 1,5 m; malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti od 50 do 200 PE; nepretočno greznico od 30-50 m3 in druge podobne objekte. Za gradnjo nezahtevnega objekta, po trenutno veljavnem zakonu, potrebujemo gradbeno dovoljenje. Za gradnjo nezahtevnega objekta se gradbeno dovoljenje pridobi po skrajšanem postopku.

2. ENOSTAVNI OBJEKTI
Enostavni objekti so konstrukcijsko nezahtevni objekti, ki ne potrebujejo posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja in niso namenjeni bivanju in obenem ne vplivajo na okolje. Med enostavne objekte prištevamo lopo, uto, nadstrešek, manjšo drvarnico, manjši zimski vrt, vetrolov in podobne objekte velikosti do vključno 20 m2; ograjo do višine 2 m, podporni zid z ograjo z višinsko razliko med zemljiščema do 0,5 m, malo komunalno čistilno napravo zmogljivosti do 50 PE, nepretočno greznico do vključno 30 m3 in druge podobne objekte. Po trenutno veljavnem zakonu, gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta ne potrebujemo, kljub temu pa mora biti gradbeni objekt v prostor umeščen v skladu s prostorskim aktom.

3. POTREBUJEM GRADBENO DOVOLJENJE ZA PODPORNI ZID?
Podporni zid je v uredbi o razvrstitvi objektov glede na zahtevnost gradnje definiran kot konstrukcija med dvema višinama zemljišča, ki preprečujue zdrs oz. premik zemlje. Pri računanju višine podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni zid.

V primeru, da je višina podpornega zidu med 0,5 in 1,5 m (višinska razlika med zemljiščema do 1,5 m), uvrščamo podporni zid med nezahtevne gradbene objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje po skrajšanem oz. poenostavljenem postopku.

V primeru, ko pa je višina podpornega zidu do 0,5 m (višinska razlika med zemljiščema do 0,5 m), se podporni zid uvršča med enostavne gradbene objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Če pa je podporni zid višji od 1,5 m, spada v skupino manj zahtevnih objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje z ustreznimi projekti, enako kot za gradnjo hiše. Pomemben je predvsem statični izračun in izračun debeline zidu z načrtom armature, da podporni zid zdrži obremenitvam zemlje.

Katere priloge je potrebno dodati h gradbenemu dovoljenju?
Za gradnjo nezahtevnega objekta se torej pridobi gradbeno dovoljenje po skrajšanem postopku. Investitor na upravni enoti vloži izpolnjen obrazec, določen s Pravilnikom o obrazcih za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Obrazec lahko izpolni investitor ali lastnik zemljišča, brez prisotnosti pooblaščenega gradbenega inženirja.

Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (podporni zid višine od 0,5 do 1,5 m) je potrebno priložiti tlorise, značilne prereze, poglede oz. oblikovanje objekta in terena; prikaz lege objekta na zemljišču, tako da je razviden njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiškokatastrskem prikazu v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000, z navedbo odmikov objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč; soglasja pristojnih soglasodajalcev, če se gradi v območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste, plinovod, električno omrežje) ali varovalnih območij (kulturna dediščina, naravovarstveno območje) ali soglasje lastnikov sosednjih zemljišč, glede na lego in vrsto objekta ter prostorski akt in dokazilo o pravici graditi, če ta pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

V prilogi si lahko pogledate zakon o klasifikaciji objektov glede na zahtevnost gradnje.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112171

Vir:
https://www.mojmojster.net/clanek/758/Ali_potrebujem_gradbeno_dovoljenje_za_podporni_zid

Novo na portalu

cache/resized/2b0220451323c657bff424128f4c2e0b.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/ccaa06b732b04cfa1c3fbf42c26b2aa6.jpg
Kulturne znamenitosti
cache/resized/f9ddf6351f21430ea86e90da7faa6ef4.jpg
Zgodovinski kraji, gradovi in utrdbe
cache/resized/d88d9fe8b5e1a677c1a569cd33ab8984.jpg
Slovenska istra
cache/resized/ab03b41f423d0b604a07060646c54e6c.jpg
Slovenska istra
cache/resized/27c31facb3d18470141cf5e4bb92f316.jpg
Skozi zgodovino

Na strani je 274 gostov in ni članov .

Top