slhrendeit

Utrdba Kubed

Kraj se omenja že v 11. stoletju in za razliko od ostalih gradov-utrdb, je njegovo obzidje še v 18. stoletju varovalo hiše. Utrdba Kubed je imela vojaški pomen in je služila kot zaledje ostalim utrdbam v bližini meje, v njej pa je bila nameščena vojaška posadka vse do konca uskoške vojne.

Od 13. stoletja je bil Kubed pomemben del obrambnega pasu koprskega ozemlja. Benečani so ga v 15 stoletju še utrdili za potrebe obrambnega tabora. Tu so ljudje iskali zatočišče pred Turki in Uskoki, ki so v 15 in 16 stol. vdirali v naše kraje.

Kubed je bil del utrdbene črte istrskega mejnega grofa Ulrika Weimarskega, ki je potekala od Socerba do Zanigrada. Do leta 1513 je bil v rokah Benečanov, med spopadi z avstrijskimičetami pa je bil porušen. Leta 1571 je koprski podestat Antonio Serena obnovil Kubed in si ga je izbral za svoj podeželski sedež.

 Po tem so grad, kot pomembno strateško točko, kontinuirano obnavljali. Danes je ohranjen velik del obzidja z obrambnim stolpom, ki je bil prezidan v zvonik. Namreč, v 17. stoletju, ko se je vojska umaknila in grad začel izgubljati vojaško funkcijo, je bila znotraj njega  zgrajena  župnijska cerkev sv. Florijana. Na istem mestu je že obstajala srednjeveška cerkev, od katere se je ohranil le prezbiterij z ostanki fresk iz 16. stoletja.Začela se je tudi gradnja hiš, ki so se z eno steno naslanjale na obzidje. Na ta način se je grad ohranil.

Gre za enega izmed redkih stolpov s petimi vogali zgrajen iz belega kraškega kamna. To ni le slovenska ampak celo evropska redkost. Dodaten (peti) vogal je takrat služil kot stičišče med stolpom in obzidjem. Leta 1833 je bil stolp spremenjen v cerkveni zvonik 50 m oddaljene cerkve sv. Florjana. To vlogo ima tudi danes. Stolp vaščani imenujejo »turn«.

Okrog stolpa se razprostira nekdaj mogočno obzidje. Danes ostanki utrdbe segajo do 9 m visoko, še vedno nema priča pomembne preteklosti. Kot že povedano segajo (zapisane) korenine Kubeda kot utrdbe v leto 1067 in od takrat skozi zgodovino njegov pomen ni bil omajan, dokler so po istrski zemlji divjale vojne.

Obzidje je bilo na vrhu skale nedostopno iz treh strani in prihod v utrdbo je bil mogoč le mimo osrednjega stolpa s petimi vogali. V utrdbi je lahko varno mesto poiskalo tudi 200 vojakov in 50 konjenikov.

Obzidje gradu še stoji.

Kratka zgodovina vasi

Zapisi o Kubedu segajo že v zgodnji srednji vek, ko je širše območje spadalo med cerkvene posesti tržaške oz. koprske škofije. Tako je Kubed (kot Cubida, latinsko Cubitum) omenjen že v darilni listini kralja Henrika IV. freisinškemu škofu leta 1067. V 12. stoletju je bil Kubed del širšega mestnega teritorija Kopra (Agro distrettuale), od sredine 13. stoletja pa je z drugimi vasmi tvoril obrambni pas koprske posesti. V 15. stoletju je bil Kubed za Benečane pomembna strateška vojaška utrdba zaradi turških upadov. Tudi skozi vso kasnejšo zgodovino je vas odigrala pomembno vlogo v času različnih spopadov.

Kaj je grad v Slovenski Istri

Na termin grad se navezujeta termina utrdba in trdnjava. Z njima je moč označiti vse gradove, a zgolj z vidika njihove vojaške funkcije. Vse srednjeveške utrdbe in trdnjave niso gradovi. Nekatere utrdbe so rabile zgolj za vojaške postojanke in niso imele funkcij fevdalne rezidence in središča zemljiškega gospostva. Takšen primer so številne poznosrednjeveške protiturške utrdbe, ki se pogosto označujejo s terminom tabor. Podobna je problematika številnih in raznolikih utrdb v slovenski Istri, ki so nastale v visokem in poznem srednjem veku pod nadoblastjo Beneške republike; domačini jim pogosto pravijo grad oziroma kaštel, čeprav v resnici nikoli niso imele vseh funkcij značilnih utrjenih srednjeveških grajskih stavb. Najbolj znani primeri takšnih »gradov« so Kalški grad nad Črnim kalom, Levji grad v Kopru in Kubejski grad v Kubedu. S strokovnega vidika je te stavbe bolj upravičeno označevati s terminom (vaška) utrdba.

http://revitas.org/sl/turisticni-itinerarji/kulturne-in-naravne/crni-kal-osp-kubed,40.html

Vir: Luigi Parentin - Incontri con l' Istria (1987 in 1991)

http://deepblue.uni-mb.si/lukoper/e-gradivo-kubed/stolp_s_petimi_vogali_in_obzidje_gradu.html

Vir: http://www.koper.si/index.php?page=static&item=2001369&tree_root=4 in http://www.koper.si/index.php?page=znamenitostiinatrakcije_single&item=2002340&id=20872

Besedilo: Salvator Žitko - Mestna občina Koper

znak projekta EKRP

Projekt »POSTAVITEV INFORMATIVNIH TABEL IN INFO PANOJEV OB KULTURNIH ZNAMENITOSTIH V ZALEDJU MESTNE OBČINE KOPER« delno sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Za vsebino projekta je odgovorna Mestna občina Koper. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja RS 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Read 4767 times sobota, 20 maj 2023 06:43